Wei Jiang

​Wei Jiang, PHD, is a professor of accounting at California State University, Fullerton.

Recent Blogs
  • IIA Training_Jan 2020_Blog 1
  • IIA CRMA_Jan 2020_Blog 2
  • IIA ACGI_Jan 2020_Blog 3