Wei Jiang

​Wei Jiang, PHD, is a professor of accounting at California State University, Fullerton.

Recent Blogs
    • IIA Bookstore_Feb2018 IAO_Blog 2
    • IIA QIAL_Feb2018 IAO_Blog 3